รายนามกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

รายนามกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.พ. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ค. 2566

| 9,556 view

รายนามกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

List of Consul General of Thailand to Shanghai.

 •  
  นายศรศิลป์ พลเตชา
  Mr. Sornsilp Polteja

  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2539 – 2545
  Consul – General, 1996-2002
 •  
  นายวิบูลย์ คูสกุล
  Mr. Wiboon Khusakul

  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2545 – 2546
  Consul – General, 2002 -2004
 •  
  นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ
  Mr. Anuson Chinvanno

  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2547 – 2549
  Consul – General, 2004-2006
 •  
  นายชลิต มานิตยกุล
  Mr. Chalit Manityakul

  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2549 – 2552
  Consul – General, 2006- 2009
 •  
  นายพิรุณ ลายสมิต
  MR. PIROON LAISMIT

  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่กันยายน พ.ศ. 2552 – เมษายน พ.ศ. 2555
  Consul – General, 2009 - April 2012
 •  
  นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์
  MISS BUSKORN PRUGSAPONGSE

  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - มกราคม พ.ศ. 2558
  Consul – General, April 2012 - January 2015
 •  
  นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์
  MRS.PARICHAT LUEPAIBOOLPHAN

  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
  Consul – General, April 2015 - September 2017
 •  
  นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์
  MISS SASIRIT TANGULRAT

  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  Consul – General, July 2018 - July 2020
 •  
  นางสาวลดา ภู่มาศ
  MISS LADA PHUMAS

  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ ธันวาคม พ.ศ. 2563 - เมษายน พ.ศ. 2566
  Consul – General, Dec 2020 - April 2023
 •  
  นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ 
  MISS PRINAT APIRAT

  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน
  Consul – General, July 2023 
 •