บริการด้านการกงสุล

บัตรประชาชน

13 ม.ค. 2564

การดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์คนไทย

25 ธ.ค. 2563

ข้อแนะนำและคำเตือน

14 ก.ค. 2563

การจดทะเบียนสมรส/หย่า

14 ก.ค. 2563

ผ่อนผันราชการทหาร

14 ก.ค. 2563

สูติบัตร/มรณะบัตร

14 ก.ค. 2563

หนังสือเดินทาง

14 ก.ค. 2563

การคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทย

14 ก.ค. 2563

แผนอพยพคนไทยกรณีฉุกเฉิน

14 ก.ค. 2563