บริการด้านการกงสุล

บริการด้านการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.พ. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ธ.ค. 2566

| 18,347 view

 

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียม

  • ทำหนังสือเดินทางใหม่ (มีอายุ 5 ปี) อัตราค่าธรรมเนียม 350 หยวน ระยะเวลาทำการ 2 - 4 สัปดาห์
  • ทำหนังสือเดินทางใหม่ (มีอายุ 10 ปี) อัตราค่าธรรมเนียม 500 หยวน ระยะเวลาทำการ 2 - 4 สัปดาห์
  • ทำหนังสือเดินทางชั่วคราว (มีอายุ 1 ปี) อัตราค่าธรรมเนียม 100 หยวน ระยะเวลาทำการ 1 - 2 วัน
  • ทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือหนังสือสำคัญประจำตัว C.I. เดิม (มีอายุ 6 เดือน) ไม่มีค่าธรรมเนียม ระยะเวลาทำการ 1 วัน
  • รับรองเอกสาร และเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร อัตราค่าธรรมเนียม 125 หยวน ระยะเวลาทำการ 3 วัน
  • ทำบัตรประจำตัวประชาชน อัตราค่าธรรมเนียม 25 หยวน ระยะเวลาทำการ 1 วัน