สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือด้านการวิจัยในอุตสาหกรรม EV และพลังงานใหม่ในประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือด้านการวิจัยในอุตสาหกรรม EV และพลังงานใหม่ในประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มิ.ย. 2567

| 168 view

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ประกอบการจีนเพื่อส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือด้านการวิจัยในอุตสาหกรรม EV และพลังงานใหม่ในประเทศไทย ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้ประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้องจากนครเซี่ยงไฮ้และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) เข้าร่วมประมาณ 50 คน จาก 30 หน่วยงานและบริษัท  

นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวเปิดการประชุมฯ ย้ำถึงศักยภาพในความร่วมมือระหว่างไทยกับ YRD ในการสร้างระบบนิเวศที่ครอบคลุมในสาขาข้างต้น ซึ่งเป็นจุดแข็งของ YRD และเป็นสาขาเป้าหมายที่รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมเพื่อสนับสนุนการเป็นกลางทางคาร์บอนของไทยภายในปี ค.ศ. 2050 ขณะที่นางดลพร อัชววรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งโอกาสและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย    

นอกจากนี้ นายตรีพล บุญยะมาน รองผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ดร. นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และ ดร. ปาษาณ กุลวานิช หัวหน้าโครงการสนามทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมบรรยายทางออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในไทย การวิจัยในด้าน EV และยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ รวมถึงโครงการศูนย์ทดสอบที่วังจันทร์ วัลเลย์ จังหวัดระยอง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทยหรือ EEC รวมทั้งโอกาสในการร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ของจีน

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการลงทุนในอุตสาหกรรม EV แบตเตอรี่ ชิ้นส่วนยานยนต์ และระบบจัดเก็บพลังงานในไทย การเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและจีน การขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุน การขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจและใบอนุญาตทำงาน การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา ตลอดจนการเพิ่มพูนความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา และการฝึกทักษะให้แก่นักศึกษาและแรงงานไทย

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมลักษณะนี้ขึ้นเป็นครั้งที่สองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยครั้งแรกจัดเมื่อธันวาคม 2566 เกี่ยวกับความร่วมมือในอุตสาหกรรมการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับผู้ประกอบการและภาคธุรกิจใน YRD ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีแผนที่จะจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในสาขาที่อยู่ในความสนใจร่วมกันระหว่างไทยและ YRD

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ