มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2567

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2567

| 188 view
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2567 ดังนี้
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คณะนิติศาสตร์) ​
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (คณะบริหารธุรกิจ)
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) (คณะรัฐศาสตร์)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) (คณะมนุษยศาสตร์)
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล) (คณะสื่อสารมวลชน)
 
​กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต
1. (เฉพาะผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2567
2. (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึง วันที่ 17 กันยายน 2567
 
วิธีการสอบ (รูปแบบออนไลน์)
สำหรับศูนย์สอบในประเทศต่างๆ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
​​สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
 
​โทร. (662) 310 8664, (662) 310 8196-7
(662) 310 8000 ext. 4054

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ