ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเยือนนครเซี่ยงไฮ้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเยือนนครเซี่ยงไฮ้

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2567

| 698 view

วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2567 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยือนนครเซี่ยงไฮ้ในฐานะแขกของนายกง เจิ้ง นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ โดยมีนางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับตลอดช่วงการเยือน

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบหารือกับนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ ขยายความร่วมมืออย่างครอบคลุมระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครเซี่ยงไฮ้ในฐานะคู่เมืองมิตรภาพ และต่อยอดผลการเยือนไทยของนายกเทศมนตรีฯ เมื่อ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนระดับประชาชน และการแลกเปลี่ยนระดับเมือง

การเยือนครั้งนี้ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกับฝ่ายเซี่ยงไฮ้ในเรื่องการควบคุมมลพิษและปกป้องสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการจราจรและขนส่งมวลชน รวมถึงการวางผังเมืองและการพัฒนาเมืองที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเยี่ยมชม (1) Shanghai Environmental Monitoring Center (2) Shanghai Municipal Transportation Commanding Center และ (3) Shanghai Urban Planning Exhibition Hall ตามลำดับ

วันที่ 30 มีนาคม 2567 กงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วม โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเพิ่มพูนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับนครเซี่ยงไฮ้ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ