ทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับคณะสำนักงบประมาณ

ทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับคณะสำนักงบประมาณ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ค. 2567

| 79 view

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนายสกรรจ์ แสนโสภา กงสุลฝ่ายพาณิชย์ และนางสาวปุณฑริกา ฉายากุล กงสุลฝ่ายเกษตร ให้การต้อนรับนางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ผู้บริหารสำนักงบประมาณ และผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 11 จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ของไทยรวม 173 คน ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

กงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับศักยภาพของนครเซี่ยงไฮ้และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ซึ่งเป็นเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งความร่วมมือกับไทยอย่างครอบคลุม ทั้งในด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน นอกจากนี้ กงสุลฝ่ายพาณิชย์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและธุรกิจระหว่างไทยกับจีน การสนับสนุนผู้ประกอบการไทย และการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ยังได้แลกเปลี่ยนในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคณะ อาทิ การเพิ่มการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตร การสนับสนุนสินค้า OTOP การเพิ่มการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและความเชื่อมโยงทางโลจิสติกส์ ตลาดแรงงานจีน การพัฒนาคุณภาพสูงและการลดความเหลื่อมล้ำของจีน รวมทั้งประโยชน์และความท้าทายจากการยกเว้น การตรวจลงตราระหว่างไทยกับจีน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ